Zapytanie ofertowe

BYDGOSZCZ, 07.02.2020

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania oferentów w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma KOLFER Sp. z o.o. składa ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie stanowiska do zautomatyzowania digitalizacji 3D obiektów muzealnych z wykorzystaniem fotogrametrii”.

KOLFER_VOUCHER II - ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

KOLFER_VOUCHER II - ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK.docx

KOLFER_VOUCHER II - WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO.pdf (19.02.2020)


BYDGOSZCZ, 29.10.2019

"Zintegrowany system magazynowania i udostępniania sprzętu"

KOLFER_VOUCHER I - ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (BYDGOSZCZ, 29.10.2019)

KOLFER_VOUCHER I - OGŁOSZENIE WYNIKÓW.pdf (BYDGOSZCZ, 12.11.2019)